Khóa học bơi

Hướng dẫn kỹ thuật bơi sải

Bơi sải là kỹ thuật bơi nâng cao và là kiểu bơi bơi có tốc độ nhanh nhất trong các…

Đọc thêm »

Khóa học bơi nâng cao bơi bướm

Khóa học bơi nâng cao bơi bướm là khóa học khó nhất trong tất cả các kỹ thuật bơi, để…

Đọc thêm »

Khóa học bơi nâng cao bơi ngửa

Khóa học bơi nâng cao bơi ngửa là khóa học dành cho những bạn đã nắm rất tốt các kỹ…

Đọc thêm »

Khóa học bơi nâng cao bơi sải

  Khóa học bơi nâng cao bơi sải là khóa học dành cho những bạn đã nắm tốt được các…

Đọc thêm »

Khoá học bơi cơ bản bơi ếch

Khóa học bơi cơ bản bơi ếch là khóa học dành cho những bạn chưa biết gì về bơi lội.…

Đọc thêm »
Back to top button